Skip to content

ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์เฉพาะบุคลากร

บทความทางการพยาบาล

สื่อ/โทรทัศน์

ลด ละ เลิกสุรา ดูแลสุขภาพกายใจในช่วงหยุดดื่ม
โรงพยาบาลสวนปรุงก้าวสู่ศูนย์ราชการสะดวก ปี 2565
เตือนประเมินร่างกายก่อนเลิกเหล้าเข้าพรรษา ThaiPBS North
สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ดูแลสุขภาพใจวัยเกษียณ
สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน จัดการความเครียดอย่างถูกวิธี
สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ปกป้องใจ เมื่อถูกล้อเลียน
ผลของการใช้ตัวแบบสัญลักษณ์ต่อความรู้เรื่องการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคจิตจากแอมเฟตามีน
สุขภาพจิตเพื่อชุมชน ตอน ปัญหาสุขภาพจิตจากการดื่มสุรา
การใช้กัญชาอย่างถูกวิธี

มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

งานวิจัย

คู่มือ/วรสาร