ที่ปรึกษาหลักสูตร

นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
นพ.สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล
นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านจิตเวช
โรงพยาบาลสวนปรุง
นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
ข้าราชการบำนาญ กรมสุขภาพจิต
อ.พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
ข้าราชการบำนาญ กรมสุขภาพจิต
ทพญ.ภารณี ชวาลวุฒิ
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลสวนปรุง
ศ.เกียรติคุณ นพ.จำลอง ดิษยวณิช
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.เชี่ยวชาญพิเศษ พญ.เบญจลักษณ์ มณีทอน
หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.พญ.ศิริจิต สุทธจิตต์
รองหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์
อาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.พญ.ณันน์ทพร การเวกปัญญาวงศ์
อาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Scroll to top